Pracownie

Pracownie

  • Pracownia Gospodarstwa Domowego
  • Pracownia Komputerowo-Introligatorska
  • Pracownia Krawiecko-Kaletnicza
  • Pracownia Ogrodniczo-Kwiatowa
  • Pracownia Artystyczna
  • Pracownia Technik Różnych
  • Pracownia Umiejętności Społecznych

Do Warsztatu uczęszcza 35 osoby z powiatu świdnickiego. Zajęcia odbywają się pod kierunkiem instruktorów w sześciu pracowniach:


Pracownia gospodarstwa domowego - której celem jest opanowanie umiejętności z zakresu zaradności osobistej niezbędnej w codziennym życiu.


Pracownia komputerowo - introligatorska-gdzie uczestnicy nabywają umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.


Pracownia Artystyczna - której celem jest rozwijanie talentów wokalnych jak i teatralnych, uwrażliwienie na piękno, oraz nabywanie umiejętności odbioru sztuki i jej pełnego zrozumienia i przeżywania.


Pracownia technik różnych - której celem jest rozwijanie zainteresowań artystycznych poprzez poznanie różnorodnych technik i materiałów.


Pracownia ogrodniczo-kwiatowa - gdzie uczestnicy nabywają umiejętności w uprawie warzyw i owoców oraz pielęgnacji kwiatów.


Pracownia krawiecko - kaletnicza - gdzie odbywa się nauka samodzielnego szycia, haftowania, robótek ręcznych a także nauka samodzielnej obsługi maszyn szwalniczych,


Prcownia umiejętności społecznych - przygotowóje uczestników do jak najbardziej świadomego i aktywnego życia w społeczeństwie, jak również ukształtowaniu postaw, które są niezbędne do samodzielnego życiaRehabilitacja prowadzona w ww. pracowniach uwzględnia stopień niepełnosprawności, możliwości psychofizyczne uczestników i indywidualne programy rehabilitacji i terapii. Uczestnicy mają również szansę rozwijać swoje zainteresowania teatralne i muzyczne.


Poprzez zajęcia reedukacyjne mają możliwość doskonalenia umiejętności czytania, pisania i liczenia. Poprawa ogólnej kondycji psychicznej i fizycznej uczestników, zwiększenie zaradności osobistej, rozwój umiejętności planowania i komunikowania, podejmowania decyzji, wykonywanie czynności życia codziennego- to efekty pracy psychologa i pracownika socjalnego.


Chcąc stworzyć naszym uczestnikom możliwość świadomej i aktywnej obecności w życiu społecznym i kulturalnym, organizujemy kiermasze, wystawy, spotkania integracyjne, wyjeżdżamy na wycieczki, zawody sportowe.


Terapia zajęciowa prowadzona w naszym warsztacie daje każdemu uczestnikowi szansę czynnego udziału w takiej formie twórczości,która odpowiada jego indywidualnym zainteresowaniom i możliwościom.